fredag, februar 24, 2017

Husordensregler

Minimer

 

HUSORDENSREGLER
FOR
OSPA BORETTSLAG
04.05.2010
 
§ 1 Husordensreglenes formål
(1)   Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den enkelte andelseiers bruk av andelen ikke er til sjenanse for de øvrige andelseiere og allmenheten for øvrig.
(2)   Det er i hver enkelt andelseiers interesse at bestemmelsene i husordensreglementet blir fulgt.
(3)   Husordensreglene utgjør en del av Ospa borettslags vedtekter.
§ 2 Hvem reglene gjelder for
(1)   Bestemmelsene i husordensreglementet gjelder for samtlige personer som residerer i en andelsleilighet i Ospa borettslag. Dette innebefatter også besøkende til en andelsleilighet i borettslaget.
(2)   Husordensreglenes § 11 om garasjeanlegg gjelder for alle leietakere i Ospa borettslags garasjeanlegg.
§ 3 Ro i leiligheten
(1)   Sjenerende bråk og støy i leiligheten, i borettslagets fellesareal og uteområder er ikke tillatt.
(2)   Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten
a.      på hverdager fra kl. 22.00 til kl. 08.00
b.      lørdag før kl. 10.00 og etter kl. 18.00
c.       søn- og helligdager
(3)   Det skal være alminnelig ro i borettslagets uteareal mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 alle dager.
(4)   Krafting banking og sterk støy fra f. eks. oppussing må ikke finne sted etter kl. 20.00 på hverdager.
§ 4 Avfall
(1)   Husholdningsavfall skal emballeres forsvarlig og legges i anviste beholdere i søppelrom. Glass- og metallemballasje skal legges i container (igloo) for dette ved gjesteparkeringen.
(2)   Annet avfall, inklusiv farlig avfall og elektrisk avfall, er beboer selv ansvarlig for å fjerne i henhold til kommunale regler for håndtering av dette.
(3)   Hensettelse av avfall i borettslagets fellesområde er forbudt.
(4)   Brudd på disse reglene medfører skriftlige advarsler samt at kostnader for bortkjøring vil bli belastet ansvarlig andelseier.
§ 5 Husdyrhold
(1)   Hold av husdyr skal godkjennes av styret etter skriftlig søknad fra beboer.
§ 6 Bruk av uteareal
(1)   Markiser, blomsterkasser og lignende
Den enkelte andelseier er ansvarlig for å monterte markiser, blomsterkasser og lignende. Dette utstyret skal monteres slik at det ikke oppstår fare for de øvrige beboere eller er til sjenanse for disse. Blomsterkasser skal monteres på innsiden av balkongen.
(2)   Generell bruk av balkongen/uteareal
Bruk av balkonger/uteareal skal ikke være til sjenanse for de øvrige beboere. Det må spesielt tas hensyn til beboere i etasjen(e) under. Vanning av blomsterpotter- og kasser slik at vann renner til underliggende balkong/uteareal, kasting av gjenstander og annen sjenerende opptreden må ikke finne sted. Risting og lufting av tepper, ryer etc. ut fra balkong og vinduer er forbudt. Ett balkongflagg, gjeldende regler. Etablerte rømningsveier skal være frie.
(3)   Rengjøring
Ved rengjøring av uteareal må dette ikke skje på en måte som berører beboer(e) i underliggende etasje(r). Dette gjelder også ved rengjøring av markiser og annet overhengende utstyr.
(4)   Bruk av grillutstyr
Ved bruk av grill vises det til kommunale brannforskrifter. Det er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill. Oppbevaring av gassbeholdere innendørs er strengt forbudt.
(5)   Parabolantenner
Det er forbudt å montere eller henge parabolantenner på bygningsmassen. Etter søknad til styret kan parabolantenne godkjennes plassert inne på balkongen eller i hage. Parabolantenne skal plasseres slik at den ikke er til sjenanse, eksempelvis ikke henge utenfor balkongkanten.
(6)   Trær
Trær og annen hagebeplantning på andelens område skal ikke overstige høyde på andelens taknivå. Det må heller ikke plantes hagebeplantning som er til skade for bygningsmassen.
(7)   Mating av fugler
Mating av dyr, fugler etc. utendørs er strengt forbudt. Dette vil tiltrekke rotter og andre skadedyr.
§ 7 Bruk av oppgangenes fellesareal
(1)   Sko, støvler, leker, sykler, barnevogner og lignende skal ikke hensettes i trappeoppgangen. Slikt utstyr vil uten varsel bli fjernet av driftsleder eller medlem av borettslagets styre. I sykkelrom skal det kun settes sykler og barnevogner.
(2)   Sykler og barnevogner i sykkelrom skal merkes med de til enhver tid gjeldende oblater.
(3)   Dører til fellesarealer skal til enhver tid holdes låst. Dette gjelder inngangsdører til oppgangene, dør til sykkelrom samt dører til boder og kjølerom.
(4)   Det er strengt forbudt å røyke i oppgangenes fellesareal. Dette gjelder så vel trappeoppgangene som bod- og kjellerareal.
(5)   Det er ikke tillatt å lufte fra leilighetene og ut i trappeoppgangene.
§ 8 Vaskeri, tørke- og bankeplasser
(1)   Vaskeriet må kun brukes i tråd med styrets bestemmelser. Se eget oppslag i vaskeriene. Det er ikke tillatt å benytte vaskeriet for andre enn borettslagets beboere. Tøy kan tørkes på plass i vaskeriene hvor det er gjort i stand til det.
(2)   Lufting og banking kan skje hverdager fra kl. 08.00 til kl. 19.00. Det er brukers ansvar å holde bankeplassen ryddig.
§ 9 Ballspill
(1)   Alle former for ballspill på borettslagets felles- og uteareal er forbudt.
§ 10 Motorkjøretøy
(1)   Det er forbudt å parkere på borettslagets veier. Unntatt er kjøring av syke, funksjonshemmede eller kjøring av møbler og annen tung transport. Parkering utover 10 minutter på borettslagets internveier uten synlig aktivitet bøtelegges.
(2)   Det er forbudt å kjøre inn på stikkveiene.
(3)   Beboere kan ikke bruke gjesteparkeringen. Overtredelse vil bli bøtelagt.
(4)   Det er ikke tillatt å la kjøretøyet gå på tomgang.
(5)   All kjøring på borettslagets internveier skal foregå i ganghastighet.
(6)   Midlertidig parkeringstillatelse kan utstedes av driftsleder ved
a.      Flytting
b.      Bruk av håndtverkere over en lengre periode
c.       Andre spesielle anledninger
(7)   Parkeringstillatelse skal ikke utstedes på gjesteparkeringen.
§ 11 Garasjeanlegg
(1)   Plass i garasjeanlegget kan søkes om og vil, ved ledig kapasitet, tildeles av driftsleder. Hver andelseier har kun krav på én parkeringsplass.
(2)   De til enhver tid gjeldende oblater må ligge synlig i bilen. Ved parkering uten synlig oblat vil det ilegges bøter. Eier av motorkjøretøyet må ved et slikt tilfelle straks melde fra til driftsleder eller en av styrets representanter for fremvising av gyldig oblat. Er ikke gyldig oblat fremvist eller motorkjøretøyet fjernet innen 3 virkedager, vil det bli fjernet for eiers regning.
(3)   Lagring av dekk (4 per bil) tillates innenfor leietakers eget oppmerkede parkeringsfelt. Alle andre objekter vil bli fjernet for eiers regning. Søppel og avfall skal ikke hensettes i garasjeanlegget.
§ 12 Brudd på reglene
(1)   Ved brudd på husordensreglene kan beboere ilegges både muntlige og skriftlige advarsler. Ved gjentatte og/eller graverende brudd på husordensreglene kan styret kreve salgspålegg og/eller fravikelse etter borettslagsloven §§ 5-22 & 5-23.
 
 
  
Utviklet av PromSys for Borettslag.net